spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМОН: Конкурс за студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови...

МОН: Конкурс за студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување за студиската 2021/2022

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08,167/10 и 51/11 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), член 24 од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 178/2016, 64/2018, 20/2019и 19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Министерството за образование и наука распишува:

 

Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2021/2022 година

 

I.1. Во студиската 2021/2022 година во државните студентски домови и други соодветни објекти за сместување во Република Северна Македонија во приватните студентски домови ќе се примаат редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија и тоа:

Реден број СТУДЕНТСКИ ДОМ МЕСТО Број на легла за студенти од I година Број на легла за студенти од II, III, IV, V и VI год. и апсолвенти ВКУПЕН БРОЈ НА ЛЕГЛА

Реден број

СТУДЕНТСКИ ДОМ

МЕСТО

Број на легла за студенти од I година

Број на легла за студенти од II, III, IV, V и VI год. и апсолвенти

ВКУПЕН БРОЈ НА ЛЕГЛА

1

ДСД “СКОПЈЕ” Скопје      

 

– ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  

246

970

1216

 

-КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ  

98

392

490

 

-СТИВ НАУМОВ – трета зграда  

120

481

601

 

-СТИВ НАУМОВ – нови бараки  

27

111

138

2

ДСД “ПЕЛАГОНИЈА” Скопје

200

797

997

3

ДСД “ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ СЕНИЌ” Скопје

74

296

370

4

ДСД “КОЧО РАЦИН” Битола

77

308

385

5

ДСД “НИКОЛА КАРЕВ” Охрид

49

194

243

6

ДСД “ОРДЕ ЧОПЕЛА” Прилеп

268

67

335

7

ДСД “БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” Штип

46

190

236

8

ПСД “ОАЗА” Штип

22

90

112

9

ПСД “ХИЛЈАДНИКОВ” Штип

12

48

60

10

ПСД “ЛОГОС” Штип

10

42

52

  ВКУПНО:  

1249

3986

5235

* Министерството за образование и наука го задржува правото да го уредува бројот на лица сместени во студентските домови согласно важечките протоколи за работа во услови на справување со вирусот COVID 19 и општата епидемиолошка состојба во државата.

I.2. Распределбата на вкупниот број на расположиви места во домовите се врши на следниот начин:
а) прва група – 40% од вкупниот број на расположивите места во домовите се за студенти за кои вкупните приходи во семејството се до нето минималната плата утврдена во Република Северна Македонија, и тоа за студенти:

– деца без родители и родителска грижа,
– деца со посебни потреби,
– деца на корисници на социјална парична помош и постојана парична помош,
– деца на самохран родител,
– деца на невработени родители и
– деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини.
б) Во првата група спаѓаат и студенти за кои вкупните приходи во семејството се над нето минималната плата утврдена во Република Северна Македонија и тоа за студенти:
– деца без родители и родителска грижа,
– деца со посебни потреби,
– деца на самохран родител,
– деца на невработени родители
– деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини.

в) Втора група – 25% од вкупниот број на расположивите места во домовите се за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето.
г) Трета група – 35% од вкупниот број на расположивите места во домовите се за редовни студенти запишани на прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовните установи во Република Северна Македонија кои не припаѓаат во групите од точките а), б) и в) на овaа точка.

I.3. Од вкупниот број расположиви места во студентските домови, 20% се обезбедуваат за студенти, кои за прв пат ќе бидат запишани на прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА ПРИЕМ
II.1. Право на прием имаат редовни студенти кои се државјани на Република Северна Македонија и се школуваат надвор од местото на живеење, запишани на додипломски студии со траење:
– помалку од осум семестри, а не повторувале студиска година;
– осум семестри, а не повторувале повеќе од една студиска година и
– над осум семестри, а не повторувале повеќе од две студиски години;
II.2. Право на прием во државните студентски домови имаат и редовни студенти кои се запишани на јавните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија, а се избрани со конкурси, одлуки, решенија, договори и сл. и тоа: владини стипендисти-студенти со македонско потекло, студенти од странство кои студираат на универзитетите и високообразовните установи во Република Северна Македонија, студенти согласно програмата ЦЕЕПУС, студенти според билателарни договори и слично.
II.3. Немаат право на прием студентите:
1. кои го нарушиле куќниот ред во домот и за што им е изречена воспитна мерка забрана за користење на услугите на домот, за време определено во изречената воспитна мерка,
2. запишани по втор пат како апсолвенти,
3. кои не ги подмириле обврските за сместување кон домовите повеќе од еден месец,
4. запишани на постдипломски студии.

II.4. Студентите кај кои Комисијата за прием ќе констатира злоупотреба на добиеното легло, истото ќе им биде одземено и доделено на студент од листата на чекање за соодветниот дом.

III. НАЧИН И РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
Студентите кои ги исполнуваат условите од конкурсот пополнуваат електронска пријава и ја прикачуваат соодветната документација на http://e-uslugi.mon.gov.mk, а доколку немаат можност електронски да аплицираат, пополнуваат хартиена пријава (евидентен лист) и ја доставуваат потребната документација по конкурсот во студентскиот дом. Студентите може да конкурираат за прием само за еден студентски дом. Рокот за пријавување на студентите од II година и повисоките години почнува од 26.07.2021 година и трае до 20.08.2021 година. Рокот за пријавување на студентите од I година почнува од 06.09.2021 година и трае до 24.09.2021 година. Доколку по објавување на конечните списоци со примени студенти по домови остануваат непополнети сместувачките капацитети во одреден дом, пријавување ќе продолжи се до пополнување на истите, но најдоцна до 15.11.2021 година.

IV. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРИРАЊЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ
IV.1. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Студентите кои ги исполнуваат условите од конкурсот пополнуваат електронска пријава и ја прикачуваат соодветната документација на http://e-uslugi.mon.gov.mk, а доколку немаат можност електронски да аплицираат, пополнуваат хартиена пријава (евидентен лист) и ја доставуваат потребната документација по конкурсот во студентскиот дом:
1Молба со платена административна такса од 50,00 денари;
2. Потврда за редовност во текот на студиите;
3. Уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години;
4. Заверен образец “УППИ”;
5. Студентите запишани за прв пат во I година, доставуваат копија од дипломата за завршено средно образование и потврда за запишани редовни студии (или друг документ со кој ќе потврдат дека се примени на факултет);
6. Изјава за семејната положба на студентот, односно неговото потесно семејство;
7. Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа (да имаат потврда од надлежен Центар за социјални грижи, потврда од домот каде што е згрижен или друга соодветна документација со која ќе докажат дека се деца без родители) и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби (да имаат наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби издадена од надлежна установа, а согласно Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој) со кој ќе гo докажат нивниот статус;
8. Изјава за користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри), со која кандидатот се сложува Министерството за образование и наука по службена должност да ги обезбеди потребните документи од одредени институции со кои има склучено договори за соработка;
9. Изјава за идентичност на податоците;
10. Изјава од родител – старател за целосно подмирување на трошоците за сместување и исхрана во домот;
11. Потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец јуни 2021 година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата (за родителите-старатели вработени во државни и јавните установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, а за родителите-старатели вработени во приватни фирми да се достави потрда за плата како и заверена декларација за прием на платата); за пензионираните членови на семејството да се достави документ за висина на пензија-чек; за разведени родители да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како месечен приход, за корисници на социјална помош да доставува последно решение или последен чек, за инвалидитет да се достави лекарска белешка, додека за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга институција;
12. Министерството за образование и наука по службен пат, согласно потпишани договори за соработка, ќе ги обезбеди следните документи:
– уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки,добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители- старатели на кандидатот поединечно и за самиот кандидат;
– потврда дека се невработени или примаат/не примаат паричен надоместок невработените членови на потесното семејство од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија;
– извод на родени за брат/сестра под 6 годишна возраст, како и извод на умрените за починат родител од Управата за водење на матични книги;
– уверение за државјанство на Република Северна Македонија од Министерството за внатрешни работи.
IV.2. ДОСТАВА НА ДОКУМЕНТИ
Студентите кои ги исполнуваат условите од конкурсот пополнуваат електронска пријава и ја прикачуваат соодветната документација на http://e-uslugi.mon.gov.mk, а доколку немаат можност електронски да аплицираат, пополнуваат хартиена пријава (евидентен лист) и ја доставуваат потребната документација по конкурсот во студентскиот дом

Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се лица со посебни потреби ги доставуваат документите под реден број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Заради избегнување на масовни собирања и групирања и спречување на ширење на КОВИД 19, кандидатите кои конкурираат за студентски дом со пријава во хартиена форма (евидентен лист) горенаведените документи ги доставуваат до студентскиот дом за кој се пријавуваат за сместување и тоа почнувајќи од 26.07.2021 година до 20.08.2021 година, додека студентите од I година документите ги доставуваат почнувајќи од 06.09.2021 година до 24.09.2021 година. Студентскиот дом ги доставува документите од сите кандидати до  Комисијата за прием и проверка на документацијата во домот за кој конкурираат.
Кандидатите нема да бидат рангирани ако доставената документација е:
– ненавремено доставена.

V. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
V.1. Начинот и постапката за прием на студентите во студентските домови и други сместувачки капацитети, како и условите за сместување и исхрана се регулираат согласно Законот за студентскиот стандард и Правилникот за начинот на прием на студентите во државните студентски домови (“Службен весник на Република Македонија” број 89/13, 98/13 и 130/16). Во согласност со правилникот за прием на студентите, успехот од средното образование, успехот во текот на студирањето, редовноста во студирањето и семејно-материјалната положба на студентите се основните елементи за рангирање и прием на студентите во студентските домови.
V.2. Конечниот список за прием на студентите од II година и повисоките години ќе се објави на 30.08.2021 година на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на веб страницата на Министерството. Приговор по резултатите се доставува до архивата на Министерството за образование и наука, „ул. Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите.

V.3. Конечниот список за прием на студенти од I година ќе биде објавен на 30.09.2021 година на огласните табли во студентските домови каде што конкурирал студентот и на веб страницата на Министерството. Приговор по резултатите се доставува до архивата на Министерството за образование и наука, „ул. Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите.

V.4. Доколку бројот на студенти, кои ги исполнуваат условите согласно утврдените групи во глава I.2.од овој Конкурс, е помал од предвидениот број на легла, слободните места ќе се пополнуваат по редослед со студенти кои ги исполнуваат условите од другите групи.

V.5. Доколку се обезбедени соодветни услови, слободните места во студентските домови ќе може да се пополнат со ученици, согласно условите од Конкурсот за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Северна Македонија за учебната 2021/2022 година.

 

VI. РОКОВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

Студентот се вселува во студентскиот дом почнувајќи од денот на потпишаниот договор со домот во кој е примен, но не подоцна од 10 дена од објавениот конечен список

 

 

 

 

Прочитајте

МЕТ: Посветени сме на продлабочување на соработката за економски раст и...

0
Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши денеска оствари работен состанок со Армен Григорјан, постојаниот претставник на Програмата за развој на Обединетите нации –...