spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМОН: Конкурс за стипендии на редовни студенти Роми на студии од прв...

МОН: Конкурс за стипендии на редовни студенти Роми на студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи за 2021/2022 година

Врз основа на член 49 став 5 од Законот за студентскиот стандард (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14,146/15, 30/16, 178/16 и 64/18, 20/19 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19, 248/20 и 302/20 ) и Решението за распишување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската  2021/2022  година бр. 19-11568/1 од 4.8.2021 година, Министерството за образование и наука, распишува

КОНКУРС

за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2021/2022 година

Министерството за образование и наука за студиската 2021/2022 година со конкурсот ќе додели вкупно 130 стипендии на редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македoнија.

 1. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ

Право на стипендија имаат студентите запишани на студии од прв циклус кои студираат на јавните и приватните високообразовните установи во Република Северна Македонија и кои ги исполнуваат следните услови:

1.Да се припадници на Ромската етничка заедница;

2.Да се државјани на Република Северна Македонија;

3.Да не се корисници на стипендија од други установи, институции или компании.

II.КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ

Стипендиите за студенти Роми ќе се доделат согласно следните критериуми:

 1. Постигнатиот среден успех на кандидатот од сите години од средното образование, за студентите кои се запишани во прва година на студии;
 2. Постигнатиот среден успех од сите претходни студиски години за студентите кои студираат во сите останати години;
 3. Да се редовни студенти на некој од јавните или приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2021/2022 година;
 4. Предност при селекција ќе имаат студентите Роми кои студираат на јавните или приватните факултети во Република Северна Македонија кои образуваат наставен кадар.

Студентите кои во студиската 2020/2021 година биле корисници на стипендија од Министерството за образование и наука, а не запишале нареден семестар или повисока студиска година, немаат право на стипендија во академската 2021/2022 година.

III.        ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата изнесува 5000 денари месечно за девет месеци во текот на една студиска година.

 1. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Студентите кои ги исполнуваат условите од конкурсот пополнуваат електронскапријава и ја прикачуваат соодветната документација на  http://e-uslugi.mon.gov.mk, а

доколку немаат можност електронски да аплицираат, пополнуваат хартиена пријава

(евидентен лист) и ја доставуваат потребната документација по конкурсот во

Министерството за образование и наука, (ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје), од

01.10.2021 до 15.10.2021 година, од 09-15 часот. Потребните документи задоставување се следните:

 1. A)        За студенти запишани во прва студиска година потребни се следните документи:
 2. Барање за стипендирање на студенти Роми, за студентите што ќе се аплицираат хартиено;
 3. Пријава за стипендирање на студенти Роми;
 4. Потврда за редовен студент во студиската 2021/22;
 5. Копии од свидетелства од сите 4 години од средно образование заверени на нотар;
 6. Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница;
 7. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;
 8. Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука;
 9. Копија од уверение за државјанство на Република Северна Македонија;
 10. Копија од трансакциска сметка на име на студентот.

 Б) За студентите од сите останати студиски години, потребни се следните документи:

 1. Барање за стипендирање на студенти Роми , само за студентите што ќе аплицираат хартиено;
 2. Пријава за стипендирање на студенти Роми;
 3. Потврда за редовен студент во студиската 2021/22;
 4. Копија од индекс;
 5. Уверение за положени испити (оригинал или копија заверена на нотар);
 6. Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница;
 7. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;
 8. Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука;
 9. Копија од уверение за државјанство на Република Северна Македонија;
 10. Копија од трансакциска сметка на име на студентот.

Ненавремената документација нема да се разгледува во процесот и истата нема да влезе во конкуренција со останатите кои се пријавиле на конкурсот.

Извор: Министерство за образование и наука 

Прочитајте

Илинден: Пуштено во употреба спортското игралиште во Миладиновци

0
Општина Илинден со засилено темпо работи на изградба и реконструкција на спортските терени во повеќе населени места. Денеска беше пуштено во употреба спортското игралиште...