Стратегија за реформа на Јавната aдминистрација 2018 ‐2022 година

Тука може да ja прочитате и симнете Стратегијата за реформа на Јавната администрација Извор: Министерство за информатичко  општество и  администрација

Повеќе