МИОА: Јавна расправа и презентација на Годишниот извештај за спроведување на Стратегијата за РЈА 2018-2022

Министерството за информатичко општество и администрација, на ден 13.05.2019 година организираше јавна расправа на која беше презентиран Годишниот извештај за спроведување на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022. На јавната расправа се обрати заменик министерот Александар Бајдевски.

„Нашата заедничка цел кога пред повеќе од една година почнавме да ја пишуваме Стратегијата и Акцискиот план, беше конечно граѓаните на Северна Македонија да добијат квалитетни услуги, невремено испорачани, од професионални вработени во јавната администрација, ослободени од сите партиски притисоци. Затоа подготвивме конкретни документи, со јасни активности и мерки, кои потоа лесно можат да се следат дали ги даваат очекуваните резултати“, истакна заменик министерот Бајдевски.

Заменик министерот потенцираше дека во многу делови од Извештајот е констатиран напредок, но дека претстои уште работа, за исполнување на сите поставените цели.

„Во текот на првата година од имплементацијата работевме на поставување на основите за реформските активности. Завршивме повеќе документи и стратегии кои се основа за реформа на јавната администрација, направивме ревизија на постоечките и работевме на подготовка на нови закони за поставување на правната рамка. Поради недостаток од основни податоци, како и поради потребата од попрецизно мапирање на недостатоците и слабостите во областите кои ги опфаќа СРЈА, изработивме и нови анализи и истражувања. Во овој дел, имавме и голема помош и поддршка од граѓанскиот сектор и од меѓународната заедница“, рече заменик министерот.

Според него, Реформата во јавната администрација, е процес што е воден од МИОА, но за успешна реализација потребна е еднаква посветеност од сите вклучени страни.

Заменик министерот Бајдевски ги посочи 4-те приоритетни области кои се основа на Стратегијата за РЈА 2018-2022: Креирање на политики и координација, Јавна служба и управување со човечки ресурси, Одговорност отчетност и транспарентост и Давање на услуги и ИКТ поддршка на администрацијата.

Одговорните лица во МИОА, задолжени за овие приоритетни области, подетално ги претставија досегашните активности, предизвиците, успесите, како и идните планови и  чекори.

Гордана Гапиќ Димитровска, одговорна за првата приоритетна област, ги потенцираше проектите како што се новата нацрт верзија на новиот извештај за Проценка на влијанието на регулативата и новиот интерактивен ЕНЕР којшто треба да биде пуштен во употреба во наскоро, со цел зголемена комуникација помеѓу админситрацијата и граѓаните.

Билјана Николовска Жагар се осврна на втората приоритетна област- Јавна служба и управување со човечки ресурси, односно на мерките и активностите со кои би се подобрила работата на администрацијата. Таа го посочи развивањето стандарди и критериуми за мрежата за човечки ресурси, а се осврна и на предлог Законот за висока раководна служба.

Кристина Димовска исто така ги претстави предизвиците и активностите во однос на третата област -Одговорност, отчетност и транспарентност, при што меѓу другото ја потенцираше Методологијата за спроведување на функционална анализа, потоа напредокот во однос на Пристапот до информации од јавен карактер како и Порталот за Отворени податоци.

4-тата приоритетна област од Стратегијата за РЈА- Давање на услуги и ИКТ поддршка на администрацијата, ја претстави Елена Манчева. Таа го посочи процесот на подготовка на Стратегијата за развој на ИКТ, како и формирањето на Совет за ИКТ. Во изминатиот период во рамки на оваа област, беа отворени првата Сала за јавни услуги каде што граѓаните ќе можат да добијат услуги од 10 институции. Вакви сали ќе се отворат и во останатите градови во државата, а наскоро ќе биде пуште во употреба и порталот за е-услуги.

По презентацијата на Годишниот извештај, учесниците на јавната расправа имаа можност за дискусија и поставување на прашања. Исто така, МИОА на својата веб страница ја постави драфт верзијата на Извештајот, која е отворена за јавноста за коментари и сугестии.

Извештајот е достапен на следниот линк: http://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/2526

Извор: Министерство за информатичко општество и администрација