МОН: Достава на документација за полагање на стручен испит во пролетниот испитен рок – 2019

Врз основа на член 67 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/2012, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/2015, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), а согласно член 3 и 6 од Правилникот за условите и начинот на полагање на стручниот испит на наставниците и стручните соработници во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија” бр.27/96), приправниците во средните училишта кои го завршиле приправничкиот стаж и ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит, треба да достават Пријава за полагање на стручниот испит најдоцна до 03.05.2019 година (Петок), со која ја поднесуваат и следната документација

1. Уверение за завршен приправнички стаж во училиште во траење од една година во кое ќе биде наведен рокот во кој се одвивал приправничкиот стаж, заверено со архивски број на училиштето во кое се одвивал приправничкиот стаж.
2. Мислење од менторот за работата на приправникот во текот на приправничкиот стаж, заверено со архивски број на училиштето во кое се одвивал приправничкиот стаж.
3. Мислење од највисокиот стручен орган на училиштето во кое е вработен приправникот за неговата воспитно-образовна работа, заверено со архивски број на училиштето во кое се одвивал приправничкиот стаж.
Училиштето во кое работи приправникот да направи проверка по кој пат (прв, втор и т.н.) полага приправникот и истото да го нагласи во мислењето од наставничкиот совет.
4. Извештај од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија за остварен приправнички стаж од една година.
5. Домашна писмена работа (во два примерока). Избраната тема за изработка на домашната писмена работа приправникот треба да ја истражи и разработи од аспект на нејзината практична применливост во непосредната наставна работа во потесното стручно подрачје на приправникот. За приправниците во јавните средни училишта кои наставата ја изведуваат на јазиците на заедниците, еден примерок од домашната писмена работа да достават на јазикот на соодветната заедница и еден примерок на македонски јазик.
6. Копија од Диплома или Уверение за завршено соодветно образование (не треба да е заверена на нотар).
7. Копија од Уверение за здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка здобиено на акредитиран универзитет (само за приправници на кои им е потребна наведената подготовка согласно нормативот за наставен кадар од наставната програма). (Не треба да е заверено на нотар).
8. Примерок од уплатницата за уплатените средства за полагање на стручен испит (уплатница во оригинал).
Исто така, во пријавата за полагање на стручен испит наставниците приправници од средните училишта да ги наведат наставниот предмет и годината и во која изведуваат настава. Наставниците приправници од стручните училишта да го наведат видот на струката а наставниците приправници од уметничките училишта видот на уметност.
НА ПРИЈАВАТА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАВЕДЕ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ И Е-АДРЕСА НА ПРИПРАВНИКОТ.
Кандидатите за полагање на стручен испит вработени во средно училиште уплаќаат средства во висина од 1.600 (илјада и шестотини) денари на уплатница пополнета на следниот начин:
– Цел на дознака: Уплата за стручен испит на приправници во средно образование, пролетен испитен рок 2019 година;
– Назив на примач: Буџет на Република Македонија;
– Банка на примач: Народна банка на Република Северна Македонија;
-Трансакциска сметка: 100000000063095;
– Сметка на буџетски корисник: 1600100329-787-60;
– Приходна шифра: 723013 и
– Програма 30.
9. Согласно член 67 став 12 и 13 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16,67/17 и 64/18), a по поднесувањето на документацијата, кандидатите кои ги исполнуваат условите пред полагањето на стручниот испит, се упатуваат на полагање на тест на личност, односно процена на карактеристиките, за што е потребно е да уплатат средства во висина од 3.000 (три илјади) денари на уплатница пополнета на следниот начин:
– Цел на дознака: Полагање Тест на карактеристиките на личноста, пролетна сесија 2019 година;
– Назив на примач: СПРИНТ СОЛУШНС Дооел Скопје;
– Банка на примач: Комерцијална банка;
-Трансакциска сметка: 300000004204889
За лицата кои:
– не ги исполнуваат условите за наставници/стручни соработници,
– немаат навршено една година приправнички стаж, или
-не реализирале наставна програма согласно нормативот за наставен кадар, не треба да се доставува документација за полагање на стручен испит.
Пријавата со комплетна документација се доставува до Министерството за образование и наука, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје.

Извор: Министерство за образование и наука