МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на долунаведените права за месец мај 2019 година.

Права од социјална заштита:

 • Гарантирана минимална помош ГМП
 • Социјална парична помош
 • Туѓа нега
 • Постојана парична помош
 • Еднократна парична помош
 • Мобилност и слепило
 • Сместување во згрижувачко семејство
 • Цивилна инвалиднина
 • Социјано домување
 • СПП Азиланти• Азиланти домување• Парична помош за згрижувач• Парична помош 18-26

  Права од детска заштита:

 • Гарантиран детски додаток
 • Детски додаток
 • ЕПП за новороденче
 • Родителски додаток за трето дете
 • Родителски додаток за четврто дете
 • Единствен родителски додаток
 • Образовен додаток
 • Студирање
 • Посебен додаток  за месец 6/2019 година

 

Извор: Министерство за труд и социјална политика