МЗ: Се грижиме за подобри услови- Воведување на нови лекови за лицата со ретки болести

Значително го зголемивме буџетот за ретки болести и за 2019 година изнесува 380 милиони денари. Минатата година воведовме 3 нови лека, од кои еден за болеста фамилијарна амилоидна полиневропатија, апластична анемија и нов лек за болеста Гоше. Годинава воведуваме уште два нови лека, меѓу кои и нов лек во таблетарна форма за болеста Гоше. Во контиунитет се грижиме за подобри услови и воведување на нови лекови за лицата со ретки болести. Покажи ја својата реткост, покажи дека се грижиш!

Извор: Министерство за здравство