О.Крушево: Предлог буџет за 2021 година

Подготвен е предлог буџетот за 2021 година. Во истиот се вклучени консултациите со одделенијата во општина Крушево, пренесените сугестии и потреби на граѓаните при нивните поединечни средби со градоначалникот на општина Крјушево во текот на цела 2020-та година и, секако, резултатите од последна „онлајн“ анкета.

Во прилог можете да ги погледнете сите документи поврзани со буџетот за наредна година.

Bilans na rashodi na PotstavkaDownload

Bilans na kapitalni rashodiPotstavkaDownload

Bilans na prihodi na PotstavkaDownload

Bilans na tekovno operativni rashodiPotstavkaDownload

Vtor poseben delPotstavkaDownload

Фискална табела-буџет 2020-VTOR REBALANS (1)Download

Извор: Општина Крушево