ССМ: УПОЗ на работна средба со министерот од МИОА

Зголемување на платите и нов начин за пресметка на платите на административните службеници, измени на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор, доследна примена на гранскиот Колективен договор, реформата во администрацијата да се спроведува со учество на Синдикатот на УПОЗ, беа дел од главните прашања на Синдикатот на УПОЗ на првата средба со министерот Јетон Шаќири.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, и претседателот на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски на првата средба со Министерот Јетон Шаќири, проследија низа барања кои Синдикатот на УПОЗ изминатите неколку години ги наметнуваше.Претставниците на Синдикатот на УПОЗ на средбата со Министерот побараа:

• Доследна примена на Гранскиот колективен договор и исплата на регресот за годишен одмор, дневниците како и останатите надоместоци и додатоци на плата во спротивност ќе се премине кон поднесување на тужби кои ќе го оштетат буџетот на државата.• Потпишување на Анекс на Гранскиот колективен договор во делот на критериумите за годишниот одмор со што повторно би се утврдил критериумот на годишен одмор за образование како и допрецизирање на ставот 4 од членот 21 кој се однесува на регресот на годишниот одмор за општините.

• Измени на ЗАС и ЗВЈС со што би се предвидел нов начин за пресметка на платите, а со тоа би дошло и до зголемување на платите на административните службеници како и прифаќање на забелешките на Синдикатот на УПОЗ кои се однесуваат на унапредувањето, оценувањето и предвидување на додатоци на плата за административните службеници.• Доследна примена на измените на ЗАС од 20.01.2020 година, односно прифаќање на барањата за распоредување на вработените согласно членовите 8 и 9 од измената на ЗАС.

Исто така на средбата се истакна дека Синдикатот мора да биде вклучен во најавената реформа на администрацијата и дека вишокот на административни службеници кој се споменува во медиумите не се однесува на државната управа, локалната самоуправа и правосудните органи бидејќи во овие институции има непополнети работни места, согласно систематизациите.Министерот за МИОА Јетон Шаќири истакна дека соработката на Синдикатот на УПОЗ и МИОА уште повеќе ќе се надгради и дека социјалното партнерство ќе продолжи со учество на Синдикатот на УПОЗ во сите фази од најавената реформа на администрацијата.

Извор: Сојуз на синдикати на Македонија