ССМ: Зошто работниците треба да се здружуваат во Синдикати

Работникот не е моќен сам да преговара за поголеми права. Мал број работници се информирани за своите права од работен однос што е главната причина зошто тие не знаат ниту да си побараат некое право ниту пак знаат како да се заштитат. Оттука и потребата за здружување во синдикат.

Само здружени во синдикат, работниците имаат право на колективно преговарање за регулирање на условите за вработување, работа, плата, одмор, како и на другите права од работниот однос; како и право на штрајк и на преземање на сите форми на синдикални акции.

Синдикатот е единствен кој се залага за почитување на човековите права и слободи, за правна држава, демократија и слободен пазар и води вечна борба против кршење на работничките права.

Прочитајте и дознајте повеќе:

http://www.ssm.org.mk/mk/zoshto-rabotnicite-treba-da-se-zdruzhuvaat-vo-sindikati

Извор: Сојуз на синдикати на Македонија