ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.sobranie.mk

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.president.gov.mk

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.vlada.mk

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.vsrm.mk

МИНИСТЕРСТВА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

www.mvr.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

www.mfa.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

www.finance.gov.mk

MИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

www.economy.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

www.mtc.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

www.kultura.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

www.moepp.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

www.morm.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

www.pravda.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

www.mtsp.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

www.mon.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

www.mls.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

www.zdravstvo.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

www.mzsv.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

www.mio.gov.mk

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.sep.gov.mk

САМОСТОЈНИ ОРГАНИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

www.ams.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО

www.makemigration.com

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ

www.kovz.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

www.adi.gov.mk

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

www.cuk.gov.mk

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

www.dzs.gov.mk

УПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.arhiv.gov.mk

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

www.stat.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

www.katastar.gov.mk

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.usud.gov.mk

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.jorm.org.mk

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.ombudsman.mk

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.mba.org.mk

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.nkrm.org.mk

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.kirm.mk

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

www.dik.mk

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

www.dksk.org.mk

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

www.ads.gov.mk

МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

www.mia.mk

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

www.dzr.gov.mk

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.nbrm.gov.mk

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

www.komspi.mk

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

www.manu.edu.mk

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

www.dzlp.mk

Охрид: Евроамбасадорот Гир и амбасадори од 15 европски земји во посета на општината

Градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков беше домаќин на  евро амбасадорот...

Охрид: Резултати од Јавниот повик за еднократна финансиска поддршка на лице кое е згрижено во згрижувачко семејство

Согласно објавениот Јавен повик за еднократна финансиска поддршка на...

Охрид: Ќе се доделуваат канти за отпад

Oпштина Охрид согласно Програмата за заштита на животна средина...

Охрид: Познати добитниците на стипендии за лицата со ретки болести и посебни потреби

Постапувајќи по Јавниот повик за доделување на стипендии на...

Делчево: Евроамбасадорот Гир и градоначалникот Трајковски донираа хуманитарни пакети

Во пресрет на Божиќ, евроамбасадорот Гир и градоначалникот Трајковски...

Делчево: Зајакнување на капацитетите за зголемување на безбедноста во сообраќајот

Општина Делчево е една од петте пилот– општини во државата,...