Rapsody-Travel: Туристички и деловни патувања за Администрацијата и Јавниот сектор

Тимот на Јавна администрација ви ги преставува нашите нови соработници Rapsody-Travel од Скопје. Понуда 1: Бидете дел од нив, одберете ги нивните одлични

Повеќе

Gumi.mk: Понуда за целата администрација и јавен сектор

Тимот на Јавна администрација ви ја преставува најдобрата Online платформа за гуми во Македонија  Gumi.mk. За целата администрација и јавен сектор Gumi.mk ви нуди Преку

Повеќе

Е-Услуги: Потврда дека не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност – физичко лице

Оваа потврда ќе Ви послужи за докажување на способност како и остварување на права. Потребни документи Барање БарањеНачин на достава: Доказ

Повеќе