spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМОН: Конкурс за изменување и дополнување на Конкурсот за запишување ученици во...

МОН: Конкурс за изменување и дополнување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2024/2025

Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/2015, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13; 137/13, 41/14, 55/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр. 275/19), Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14, 129/15, 146/15, 30/16 и 142/16 и 64/18) и Законот за Математичко- информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“бр. 64/18), Министерството за образование и наука врши изменување и дополнување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија, во делот на број на ученици и тоа:

1. Под реден број 41. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ – РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА „КИРО БУРНАЗ“ во здравствена струка,

зборовите

-фармацевтски  техничар* во соработка со компаниимак   25 уч. 1 пар.4 г.тр70 поени минимум
-фармацевтски техничар* во соработка со компанииалб   25 уч. 1 пар.4 г.тр70 поени минимум

се заменуваат со зборовите:

-фармацевтски  техничар /дентален асистент* во соработка со компаниимак   25 уч. 1 пар.4 г.тр70 поени минимум
-фармацевтски техничар /дентален асистент* во соработка со компанииалб   25 уч. 1 пар.4 г.тр70 поени минимум

2. Под реден број 76. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „8 СЕПТЕМВРИ“,

зборовите:

„Сообраќајна струка  68 ученици, 2 паралелки

 – техничар за транспорт и    штедиција      алб             68 уч.2 пар.4 г.тр.60 поени минимум 

се менуваат со зборовите:

„Сообраќајна струка 118 ученици, 4 паралелки

 – техничар за транспорт и    штедиција      алб             68 уч.2 пар.4 г.тр.60 поени минимум 

–  ракувач со машини за              алб                      25 уч.         1 пар       3 г.тр.             30 поени минимум

пренос на материјал* во        

соработка со компании“

–  ракувач со машини за              мак                      25 уч.         1 пар       3 г.тр.             30 поени минимум

пренос на материјал* во

соработка со компании“

3. Во глава број I делот ПАРАЛЕЛКИ ВО СОСТАВ НА ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА КОИ СЕ НАДВОР ОД СЕДИШТЕТО, односно во делот Паралелки во состав на државното средно училиште – Спортска академија:

– во првата алинеја СОУ „Кузман Шапкарев” – Битола, се брише зборот „ракомет“;

– во трета алинеја зборовите: „СОУ „Ѓорче Петров” – Кавадарци, кошарка“,се бришат

Училиштата се должни интерните огласи да ги усогласат со овој Конкурс за изменување и дополнување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2024/2025 година.

Извор: Министерство за образование и наука

Прочитајте

АХВ: Бабовски реизбран за генерален секретар на WOAH за Европа

0
Директорот на Агенција за храна и ветеринарство, Николче Бабовски вчера во Париз, Франција реизбран е за Генерален секретар на регионалното претставништво на Светската организација...