spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМОН: Конкурс - Домашни научни истражувачи за студиски престои во странство

МОН: Конкурс – Домашни научни истражувачи за студиски престои во странство

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и  53/16 ), член 2 и 9 од Правилникот за начинот на финансирање на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 156/19и бр.88/21)  како и Решението за објавување на Конкурс за доделување на средства на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство за 2021 година бр.__ година Министерството за образование и наука распишува: 

К   О   Н   К   У   Р   С

за доделување на средства на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство за 2021 година 

 1. Министерството за образование и наука објавува јавен конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство за 2021 година.
 1. Право на поднесување на пријава за доделување на финансиски средства за учество на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство имаат субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност: државните универзитети и приватните универзитети-во нивните единици насочени кон наука (научни институти) и во едниците насочени кон образование засновано на наука (факултети), МАНУ, самостојни државни високообразовни установи, самостојни приватни високообразовни установи, јавни научни установи, мешовити научни установи, приватни научни установи и самостојни истражувачи (регистрирани во Регистарот на субјекти за вршење на научно-истражувачка дејност при Министерството за образование и наука).
 2. Пријавата со пропратната документација ја поднесува субјектот кој врши научно-истражувачка дејност.
 3. Потребни документи за пријавување на Конкурсот се:
 • пополнета пријава (пријавата може да се подигне и во Секторот за наука и иновации при Министерството за образование и наука) со потпис од овластен потписник и печат на установата, архивирана во архивата на подносителот на пријавата;
 • програма за обавување на студискиот престој во странство;
 • писмен доказ од установата каде ќе престојува дека го прифаќа кандидатот за студиски престој во странство;
 • согласност од установата каде што е вработен кандидатот за студискиот престој во странство, со потпис од овластен потписник и печат на установата, архивирана во архивата на подносителот на пријавата;
 • потврда за висината на патните трошоци и доказ за извршена исплата. Доколку кандидатот користел сопствен превоз, министерството ќе ги покрие патните трошоци во висина на повратен билет за јавен превоз – економска класа;
 • потврда од установата каде престојувал дека домашниот научен истражувач го реализирал студискиот престој во странство;
 • изјава за користење на лични податоци
 1. Домашниот научен истражувач е должен да ја достави бараната документација согласно точка 4 од овој конкурс. Ненавремена и некомплетно доставена документација нема да се разгледува.
 2. Средствата кои се доделуваат за учество на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство се пресметуваат во зависност од висината на средствата за патните трошоци и расположивите средства на Министерството за образование и наука за тековната година.
 3. Домашните научни истражувачи кои учествувале на студиски престој во странство се согласуваат:

– да се регистрирани (пред да се поднесе пријавата) во националниот E-CRIS.МК информациски систем за истражувачка дејност во Република Северна Македонија со активен и ажуриран профил;

Линк за E-CRIS.МК: https://e-cris.mk.cobiss.net/public/jqm/cris.aspx?lang=mac&opdescr=home&opt=1

 1. Пријавите и документите наведени во точка 4 на овој Конкурс почнувајќи од 1.6.2021 се доставуваат на следната адреса или во архивата на:

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Сектор за наука и иновации

бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54

1000 Скопје

             

Дополнителни информации за конкурсот можат да се добијат во Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија, лице за контакт:

 

Рејхане Исмаили, канцеларија број  1408 или на телефон 02-3140-183

Извор: Министерство за образование и наука 

Прочитајте

Град Скопје: Соопштение

0
Ја известуваме пошироката јавност дека денес од објава на извесен организатор на SkopYard кој од 21 март без претходно добиена согласност најавувал дека на...