spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМЕ: Се заоструваат условите за работа на концесионерите, нов доработен Закон за...

МЕ: Се заоструваат условите за работа на концесионерите, нов доработен Закон за минерални суровини

Министерството за економија во соработка со невладините организации и рударскиот сектор и сите засегнати страни го доработи Предлогот на Законот за минерални суровини кој претходно беше во собраниска постапка, но беше повлечен од страна на Министерството за економија. Во изминатите неколку месеци беа направени повеќе работни средби со претставници од невладините организациии во делот на заштита на животната средина, како и со претставници на здружението за рударство, по што текстот на законот беше значително подобрен, информираше министерот за економија Крешник Бектеши на прес конференцијата на која ги презентираше Предлог измените и дополнувањата на Законот за минерални суровини кои што беа усвоени на последната седница на Владата.

„По консултациите со сите засегнати страни се изработени и последните законски измени кои  произлегуваат од барањата на граѓаните, но истовремено, не одат на штета на бизнис заедницата. Главна цел на оваа Влада е да работи во интерес на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, зачувување на животната средина и да носи одлуки со кои што ќе излезе во пресрет на барањата, не само на граѓаните, туку и на бизнис заедницата“ кажа министерот Бектеши.

Министерот информираше дека со последните законски измени се додаваат повеќе основи за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини од страна на државата, со што се заоструваат условите за работа на концесионерите.

„Исто така со ова законско решение се зајакнуваат мерките за следење на наплатата на концесиски надоместоци и се додаваат јасни и прецизни услови за достава на финансиска гаранција која би покрила настанати штети, доколку концесионерот не го рекултивира земјиштето кое што е деградирано со експлоатација. Исто така во измените и долнувањата на Предлог на Законот за минерални суровини се вметнати сите забелешки дадени од страна на Државниот завод за ревизија од објавениот извештај за „Ефективност на мерките и активностите за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците“,со што се предвидува одстранување на системските недоречености во делот на контролата на наплата на концесиите“ кажа Бектеши.

Клучните новини во последните измени и дополнувања на Законот за минерални суровини, како што информираше министерот Бектеши се следните:

 • со Предлог на законот се овозможува намалување на износот на глобите за субјектите, доколку согласно Законот за трговските друштва се класифицирани како микро и мали трговци, додека за останатите трговци, класифицирани како средни и големи, износот на глобата во поголемите прекроци се предлага да биде зголемен.
 • се додава одредба според која, концесија не може да му се додели на правно лице кое учествувало на јавен повик за доделување на концесија а не го платил понудениот надоместок;
 • се овозможува и општините да поднесат барање за добивање на концесија за експлоатација за потребите за изградба на општински пат, по утврдената постапка за изградба на државни патишта;
 • барање за доделување на концесија за експлоатација на сопствено земјиште може да се поднесе и за глина по истите услови и постапка како и за песок и чакал и за собирен кварц;
 • се додава и обврска за известување во случај на промени во уделите или акциите кои поединечно или во збир би довеле до промена на управувачкиот пакет во друштвото кој е мнозински сопственик кај субјектот кој има концесија;
 • се додаваат обврска со кои концесијата за експлоатација може да се раскине заради битна повреда на одредбите од договорот или на законите и прописите што се применуваат на договорот, во случај кога вршењето на експлоатацијата го нарушува јавниот интерес и кога концесионерот врши експлоатација надвор од просторот на кој е доделена концесијата со договорот за концесија.
 • основ за раскин на договорот за концесија е и доколку концесионерот екплоатира помалку од 20 проценти од предвидената количина на минерална суровина согласно главниот рударски проект, во текот на една година, освен доколку концесионерот достави образложение за причината за намалената експлоатација, кое го разгледува комисија формирана од министерот.;
 • се уредува начинот на полагање на испитот за добивање на лиценца за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација;
 • во делот на наплатата на концесиските надоместоци се доуредува одредбата со која 78% од платениот концесискиот надоместок е приход во буџетот на општината на чија територија се врши концесиската дејност, во насока дека прибавените средства по овој основ треба да бидат наменети за вршење на општествени или комунални дејности од интерес за општината;
 • се предвидува назначување на одговорно лице за надзор на инсталацијата за отпад од минерални суровини;
 • се прецизираат условите за висината и рокот на важење на финансиската гаранција од членот 96 од Законот и се предвидува преодна одредба со која концесионерите имаат рок од две години да ја достават, во спротивно еднотрано ќе се раскине договорот за концесија.

Извор: Влада

Прочитајте

Дојран: Дојран Гурман Фест 2024

0
Дојран Гурман Фест 2024– гастрономско патување низ вкусовите на традиционалната кујна од Дојран приготвени од вештите раце на жените од “Здружение на жени-Дојрана” кои...