spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeОпштиниРадовиш: Одлука за стипендии на ученици во основното и средното образование за...

Радовиш: Одлука за стипендии на ученици во основното и средното образование за 2021/2022 година

Врз основа на чл.22, став 1, точка 8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, став 1, од Статутот на општина Радовиш и врз основа на член 9 од Правилникот за доделување на стипендии на талентирани ученици од основното и средното образование во општина Радовиш бр.08-1656/1 од 17.10.2018 год., по распишаниот јавен конкурс бр.09-1317/1 од 28.10.2021год. и записник бр. 25-1317/3 од 13.12.2021 год. со ранг-листа, доставен од страна на Комисијата за пријавените кандидати за стипендирање на ученици во основното и средното образование во Радовиш за учебната 2021/22 год., Градоначалникот на општина Радовиш донесува,

 

                             О Д Л У К А

за доделување на стипендии на ученици во основното и средното образование во Радовиш за учебната 2021/2022 год.

 

Член 1

Општина Радовиш доделува 16 (шеснаесет) стипендии за учебната 2021/2022 година, на следните ученици од основното образование :

VI одделение

 1. Невена Јованова, ООУ Никола Карев…………….. освоени 80 бодови
 2. Давид Ристов, ООУ Никола Карев …………………. освоени 73 бодови
 3. Борче Василев, ООУ Никола Карев ………………. oсвоени 67 бодови
 4. Ивана Трајкова, ООУ Крсте П.Мисирков …….… oсвоени 53 бодови

VII одделение

 1. Теодор Ефтимов, ООУ Крсте П.Мисирков……….. освоени 73 бодови
 2. Јана Јованова, ООУ Крсте П.Мисирков……………. освоени 72 бодови
 3. Александра Петрова, ООУ Никола Карев ……….. oсвоени 72 бодови
 4. Елена Петрушева, ООУ Крсте П.Мисирков …..… oсвоени 70 бодови

VIII одделение

 1. Елена Ѓоргичкова, ООУ Никола Карев ……………. освоени 75 бодови
 2. Елена Ефтимова, ООУ Крсте П.Мисирков ……… oсвоени 74 бодови
 3. Ана Марија Ѓоргиева, ООУ Крсте П.Мисирков….. освоени 73 бодови
 4. Кирил Димовски, ООУ Крсте П.Мисирков…………. oсвоени 71 бодови

 

IX одделение

 1. Матеј Цветковски, ООУ Никола Карев …………………. освоени 98 бодови
 2. Марија Здравева, ООУ Крсте П.Мисирков…………….. освоени 79 бодови
 3. Викторија Спасова, ООУ Никола Карев …………….…. oсвоени 76 бодови
 4. Катерина Крстева, ООУ Никола Карев …………………. oсвоени 73 бодови

 

Член 2

Висината на стипендијата за основното образование изнесува 2.500 (две илјади и петстотини) денари, а се прима 9 (девет) месеци во текот на учебната година, односно од Октомври до Јуни – додека трае учебната година.

Општина Радовиш ќе склучи посебен Договор со секој корисник на стипендија.

 

Член 3

Општина Радовиш доделува 4 (четири) стипендии за учебната 2020/2021 година на следните ученици од средното образование :

 

СОУ Коста Сусинов, Радовиш

I-ва година

 1. Гонца Ефтимова (ООУ Крсте П.Мисирков) ……… освоени 81 бодови

II-ра година

 1. Михаела Тадирова …………………………………………. освоени 78 бодови

III-та година

 1. Филип Ташков ………………………………………………… освоени 72 бодови

IV-та година

 1. Марија Прастова …………………………………………….. освоени 74 бодови

 

Член 4

Висината на стипендијата за средното образование изнесува 3.000 (три илјади) денари, а се прима 9 (девет) месеци во текот на учебната година, односно од Октомври до Јуни – додека трае учебната година.

Општина Радовиш ќе склучи посебен Договор со секој корисник на стипендија.

 

Член 5

Општина Радовиш доделува 5 (пет) стипендии – по основ на социјален карактер, за учебната 2021/2022 година, на следните ученици од основно и средно образование:

 

 1. Столе Илиев, VIII одд. – ООУ Коста Рацин
 2. Давид Тренчев, VII одд. – ООУ Никола Карев
 3. Ивона Пецева, VIII одд. – ООУ Коста Рацин
 4. Mите Митев, VIII одд. – ООУ Коста Рацин
 5. Стивен Ангеловски, IX одд. – ООУ Кирил и Методиј

 

Член 6

Висината на стипендиите по основ на социјален карактер е 2.500 (две илјади и петстотини) денари за ученици во основното, и 3.000 (три илјади) денари за ученици во средното образование, а се прима 9 (девет) месеци во текот на учебната година, односно од Октомври до Јуни – додека трае учебната година.

Општина Радовиш ќе склучи посебен Договор со секој корисник на стипендија.

 

Член 7

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на web страната на општина Радовиш, како и на огласната табла на ЕЛС општина Радовиш.

Незадоволните кандидати имаат право на приговор во рок од 5 (пет) дена од денот на донесувањето на Одлуката на Градоначалникот на општина Радовиш.

 

 

Изготвиле : Игор Чапов

Борче Панов

Одобрил : Оливера Долдурова

                                   

                                               

14.12.2021 год.

Градоначалник на општина Радовиш                                                                                     Ацо Ристов

 

 

ОДЛУКА (погледни или превземи)

 

 

 

 

Извор: Општина Радовиш 

Прочитајте