spot_img

НШ: Јавен оглас

Јавен секторНШ: Јавен оглас

Најчитано

За засновање на работен однос на определено време за 407 (четиристотини и седум) лица до 31.12.2023 година

mkd shumi

Врз основа на член 37 – и  став 1, 2, 3 и 4 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 89/22 и 274/22)  и член 22 став 1 ал.3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на Р.М. бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18, 143/19 и 14/20) како и член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ – Скопје, објавува

 

 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2023

За засновање на работен однос на определено време за 407 (четиристотини и седум) лица до 31.12.2023 година

Заради извршување на работи од сезонски  карактер, за следните работни места:

  • Сечач – 182 (сто осумдесет и два) лица, со ниво на работо место Б04
  • Дотурач – 95  (деведесет и пет) лица, со ниво на работно место Б04
  • Редач – Утоварач – Истоварач – 51 (педесет и едно) лица, со ниво на работно место В01 и
  • Шумски работник (редач, утовар.пошумување и шум.производи) – 79 (седумдесет и девет) лица, со ниво на работно место место Б04

 

Погоренаведените работни места се во групата на даватели на јавни услуги, за кои кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

  • степен на образование – нк, ссз, ссс
  • со и без работно искуство

Работните задачи за работно место сечач опфаќаат соборувсње, кроење и изработка на шумски сортименти, за работно место дотурач пренос на дрвни сортименти, за работното место Редач – Утоварач – Истоварач опфаќа утоварање, растоварање и редење на дрва во шума и во магацин и за работното место Шумски работник опфаќа редење, утовар, растовар на огревно дрво и градежен материјал и други работни задачи.

Месечната нето плата за работното место Сечач изнесува 18.000,оо денари, за работно место Дотурач изнесува 18.000,оо денари, за работното место Редач – Утоварач – Истоварач изнесува 18.000,оо денари и за Шумски работник (редач, утовар.пошумување и шум.производи) изнесува 18.000,оо денари.

Неделно работно време за овие работни места изнесува 40 часа, распоредено во 5 (пет) работни дена од понеделник до петок, од 07 – 15 часот. Работните задачи се извршуваат исклучиво на терен.

Кон пополнетата и потпишана пријава со наведено работно место за кое конкурираат, кандидатите треба да ги приложат и следните документи:

  • Уверение за државјанство
  • Доказ за завршено образование – копија
  • Доказ за работно искуство
  • Потврда дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Заинтересираните кандидати може да поднесат Пријава за вработување и истата може да ја најдат на веб страна на претпријатието. Пријавите со потребната документација да се достават до ЈП „Национални шуми” – Скопје на Бул.„Св.Климент Охридски” бр. 68 – 1000 Скопје.

Огласот трае 15 дена сметано од денот на објавување, односно најдоцна до 15.03.2023 година, а изборот ќе се изврши согласно законски пропишаните рокови.

Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.

 

Превземи пријава

Назад

 

 

 

Извор: Национални шуми

spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
https://form.jotform.com/222403480783353spot_img

Последни објави

spot_img
spot_img

Читај повеќе