spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeОпштиниДебар: ЈАВЕН ПОВИК За доделување финансиски средства на здруженија, спортски...

Дебар: ЈАВЕН ПОВИК За доделување финансиски средства на здруженија, спортски клубови и проекти од физички лица

Врз основа на член 50 став 1 точка од 3аконот 3а локална самоуправа (“Службен Весник на Р.М. бр. 5/02 ) и со Одлуката од Совет на Општина Дебар за утврдување на постапка за доделување на финансиски средства од Буџетот на Општина Дебар , ПРОГРАМА За активностите на Општина Дебар во областа на спортот во 2024 годинa Бр.Nr.08-1388/17 од 29.12.2023 година, ПРОГРАМА за активностите на Општина Дебар од областа на културата и нивното финансирање за 2024 година Бр.08-1388/15 од 29.12.2023година, Програма за мерките и активностите на општина Дебар во областа на социјалната заштита во 2024 година  Бр.08-1388/19 од 29.12.2023 година Градоначалникот на Општина Дебар, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК   За доделување финансиски средства на здруженија, спортски клубови и проекти од физички лица

  Целта на овој конкурс е да ја зацврсти и унапреди соработката на Општината со  спортските клубави и организациите од областа на културата преку воспоставување партнерски релации и да се потикне решавање на локални проблеми преку поголема вклученост на граѓаните и rраѓанските организации. Право на учество на овој конкурс имаат спортски клубови и здруженија на граѓани регистрирани на територија на Општина Дебар според 3аконот на здруженија на Граѓани, фондации и физични лица.   3друженијата кои имаат добиено финансиски средства мината година треба да достават финансиски извештај за финасиските средства и активностите извршени во текот на минатата година, заедно со потребните образеци за аплицирање.  

Активности кои ќе бидат поддржани:

1. Поддршка на НВО /клубови и физички лица
ð Поддршка на НВОи и клубови за подобрување, унапредување и подигање на квалитетот на граѓанскиот живот во општина Дебар.
2. Животна средина
ð Заштита на животната средина, зелен развој, намалување на загадувањето на воздухот и влијанието на климатските промени и заштита на националните природни ресурси на територијата на општина Дебар.
3. Култура
ð Поддршка на КУД-ови за промоција на културното наследство и етничката различност, за создавање услови за културен живот, поддршка на уметниците, афирмација на млади уметници, одбележување и манифестација на значајни културни датуми во општина Дебар и поддршка за поединечни изданија.   4. Спорт
ð Поддршка на спортистите за афирмација, развој и подобрување на квалитетот на рекреативните спортови на територијата на општина Дебар.  
5. Социјална заштита
ð Поддршка на децата (од областа на социјалната заштита) и лица со посебни потреби во културно-рекреативни спортски активности и манифестации.  
6. Еднакви можности   ð Поддршка од областа на еднакви можности на мажите и жените.

        Основни организациски критериуми
Основните организациски критериуми кои мора да ги исполнуваат правните и физичките лица (здруженија, клубови) кои учествуваат на овој оглас се:
3.1 Да бидат регистрирани согласно одредбите од Законот за здруженија и клубови, најмалку една година пред објавувањето на огласот;
3.1.1 Физичките лица мора да се државјани на РСМ и жители на општина Дебар;
3.2 Работата и дејствувањето да ја имаат за цел широката јавност и интересите на заедницата;
3.a. Оценување на квалитетот на проектот за
ЗДРУЖЕНИЈАТА/КЛУБОВИТЕ
Оценувањето на квалитетот на проектите од правни лица кои ги исполнуваат основните организациски критериуми ќе се врши врз основа на посебни програмски критериуми: Области за НВОи/Клубови
1. Орагнизациски капацитет
1.1. Дали здруженијата/клубовите имаат организациона структура и ресурси за спроведување на проектот (вработени, активни волонтери или вработени со скратено работно време, канцелариски простор, техничка опрема и способност за управување со буџетот)
1.2. Дали здруженијата/клубовите имаат искуство во областа (примарна цел) за која се пријавуваат во огласот
2. Работа и соработка во мрежа
2.1 Дали здруженијата/клубовите се членови на мрежи и платформи на граѓански организации (национални и меѓународни) и во последните
3 години имаат реализирано проекти во соработка со други организации или органи на државната управа
3. Квалитет на проектот
3.1.Колку општата цел на проектот ќе придонесе за реализација на дадената примарна цел
3.2 Колку е кохерентен целокупниот проект и дали содржи јасна посветеност на неговото спроведување
3.3 Дали спроведувањето на активностите води кон реализација на резултатите предвидени во проектот
3.4 Дали планот за имплементација е јасен и остварлив
3.5 Дали има јасно дефинирани показатели за мерење на постигањата
4. Буџет и ефикасност на трошоци
4.1 Дали активностите се соодветно рефлектирани во буџетот
4.2 Дали односот помеѓу проектираните трошоци и очекуваните резултати е адекватен
3.b. Оценување на квалитетот на проектите за ФИЗИЧКИ ЛИЦА
Оценувањето на квалитетот на проектите на физички лица кои ги исполнуваат основните организациски критериуми ќе се врши врз основа на посебни програмски критериуми:   Области за физички лица
1. Организациски капацитет
1.1. Дали проектот има ресурси за спроведување на проектот (вработени, активни волонтери или вработени со скратено работно време) 1.2. Дали апликантот/ката има искуство во областа (примарна цел) за која се пријавува во огласот
2. Квалитет на проектот 2.1. Колку општата цел на проектот ќе придонесе за реализација на дадената примарна цел
2.2 Колку е кохерентен општиот проект и дали содржи јасна посветеност на неговото спроведување 2.3 Дали спроведувањето на активностите води кон реализација на резултатите предвидени во проектот 2.4 Дали планот за имплементација е јасен и остварлив
2.5 Дали има јасно дефинирани показатели за мерење на постигањата
3. Буџет и ефикасност на трошоци
3.1 Дали активностите се соодветно рефлектирани во буџетот
3.2 Дали односот помеѓу проектираните трошоци и очекуваните резултати е адекватен
        Неопходна документација која треба да ја поднесат ЗДРУЖЕНИЈАТА / КЛУБОВИТЕ  

 Здруженијата и клубовите кои учествуваат на огласот
Врз
Врз основа на член 50 став 1 точка од 3аконот 3а локална самоуправа (“Службен Весник на Р.М. бр. 5/02 ) и со Одлуката од Совет на Општина Дебар за утврдување на постапка за доделување на финансиски средства од Буџетот на Општина Дебар , ПРОГРАМА За активностите на Општина Дебар во областа на спортот во 2024 годинa Бр.Nr.08-1388/17 од 29.12.2023 година, ПРОГРАМА за активностите на Општина Дебар од областа на културата и нивното финансирање за 2024 година Бр.08-1388/15 од 29.12.2023година, Програма за мерките и активностите на општина Дебар во областа на социјалната заштита во 2024 година  Бр.08-1388/19 од 29.12.2023 година Градоначалникот на Општина Дебар, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК   За доделување финансиски средства на здруженија, спортски клубови и проекти од физички лица

  Целта на овој конкурс е да ја зацврсти и унапреди соработката на Општината со  спортските клубави и организациите од областа на културата преку воспоставување партнерски релации и да се потикне решавање на локални проблеми преку поголема вклученост на граѓаните и rраѓанските организации. Право на учество на овој конкурс имаат спортски клубови и здруженија на граѓани регистрирани на територија на Општина Дебар според 3аконот на здруженија на Граѓани, фондации и физични лица.   3друженијата кои имаат добиено финансиски средства мината година треба да достават финансиски извештај за финасиските средства и активностите извршени во текот на минатата година, заедно со потребните образеци за аплицирање.  

Активности кои ќе бидат поддржани:

1. Поддршка на НВО /клубови и физички лица
ð Поддршка на НВОи и клубови за подобрување, унапредување и подигање на квалитетот на граѓанскиот живот во општина Дебар.
2. Животна средина
ð Заштита на животната средина, зелен развој, намалување на загадувањето на воздухот и влијанието на климатските промени и заштита на националните природни ресурси на територијата на општина Дебар.
3. Култура
ð Поддршка на КУД-ови за промоција на културното наследство и етничката различност, за создавање услови за културен живот, поддршка на уметниците, афирмација на млади уметници, одбележување и манифестација на значајни културни датуми во општина Дебар и поддршка за поединечни изданија.   4. Спорт
ð Поддршка на спортистите за афирмација, развој и подобрување на квалитетот на рекреативните спортови на територијата на општина Дебар.  
5. Социјална заштита
ð Поддршка на децата (од областа на социјалната заштита) и лица со посебни потреби во културно-рекреативни спортски активности и манифестации.  
6. Еднакви можности   ð Поддршка од областа на еднакви можности на мажите и жените.

        Основни организациски критериуми
Основните организациски критериуми кои мора да ги исполнуваат правните и физичките лица (здруженија, клубови) кои учествуваат на овој оглас се:
3.1 Да бидат регистрирани согласно одредбите од Законот за здруженија и клубови, најмалку една година пред објавувањето на огласот;
3.1.1 Физичките лица мора да се државјани на РСМ и жители на општина Дебар;
3.2 Работата и дејствувањето да ја имаат за цел широката јавност и интересите на заедницата;
3.a. Оценување на квалитетот на проектот за
ЗДРУЖЕНИЈАТА/КЛУБОВИТЕ
Оценувањето на квалитетот на проектите од правни лица кои ги исполнуваат основните организациски критериуми ќе се врши врз основа на посебни програмски критериуми: Области за НВОи/Клубови
1. Орагнизациски капацитет
1.1. Дали здруженијата/клубовите имаат организациона структура и ресурси за спроведување на проектот (вработени, активни волонтери или вработени со скратено работно време, канцелариски простор, техничка опрема и способност за управување со буџетот)
1.2. Дали здруженијата/клубовите имаат искуство во областа (примарна цел) за која се пријавуваат во огласот
2. Работа и соработка во мрежа
2.1 Дали здруженијата/клубовите се членови на мрежи и платформи на граѓански организации (национални и меѓународни) и во последните
3 години имаат реализирано проекти во соработка со други организации или органи на државната управа
3. Квалитет на проектот
3.1.Колку општата цел на проектот ќе придонесе за реализација на дадената примарна цел
3.2 Колку е кохерентен целокупниот проект и дали содржи јасна посветеност на неговото спроведување
3.3 Дали спроведувањето на активностите води кон реализација на резултатите предвидени во проектот
3.4 Дали планот за имплементација е јасен и остварлив
3.5 Дали има јасно дефинирани показатели за мерење на постигањата
4. Буџет и ефикасност на трошоци
4.1 Дали активностите се соодветно рефлектирани во буџетот
4.2 Дали односот помеѓу проектираните трошоци и очекуваните резултати е адекватен
3.b. Оценување на квалитетот на проектите за ФИЗИЧКИ ЛИЦА
Оценувањето на квалитетот на проектите на физички лица кои ги исполнуваат основните организациски критериуми ќе се врши врз основа на посебни програмски критериуми:   Области за физички лица
1. Организациски капацитет
1.1. Дали проектот има ресурси за спроведување на проектот (вработени, активни волонтери или вработени со скратено работно време) 1.2. Дали апликантот/ката има искуство во областа (примарна цел) за која се пријавува во огласот
2. Квалитет на проектот 2.1. Колку општата цел на проектот ќе придонесе за реализација на дадената примарна цел
2.2 Колку е кохерентен општиот проект и дали содржи јасна посветеност на неговото спроведување 2.3 Дали спроведувањето на активностите води кон реализација на резултатите предвидени во проектот 2.4 Дали планот за имплементација е јасен и остварлив
2.5 Дали има јасно дефинирани показатели за мерење на постигањата
3. Буџет и ефикасност на трошоци
3.1 Дали активностите се соодветно рефлектирани во буџетот
3.2 Дали односот помеѓу проектираните трошоци и очекуваните резултати е адекватен
        Неопходна документација која треба да ја поднесат ЗДРУЖЕНИЈАТА / КЛУБОВИТЕ  

 Здруженијата и клубовите кои учествуваат на огласот треба да достават:
1. Пријавување (преземено на веб-страницата на општина Дебар www.dibra.gov.mk како и во просториите на општина Дебар);
2. Прилог 1 – Временска рамка (достапна на веб-страницата на општина Дебар www.dibra.gov.mk како и во просториите на општина Дебар).
3. Анекс-2 Буџет (достапен на веб-страницата на општина Дебар www.dibra.gov.mk како и во просториите на општина Дебар).
4. Копија од моменталната состојба од уписот во регистарот на други правни лица за регистрација на здружението/клубот не постар од шест месеци;
5. Копија од статутот;  

Забелешка:  Доколку вашиот предлог-проект биде избран и добие финансиска поддршка од Буџетот на општина Дебар, имате обврска да го користите логото на општина Дебар. Проектите што ќе добијат финансиска поддршка од општина Дебар треба особено да се внимава да не се нарушува имиџот на институцијата, да не се користи говор на омраза, навреди кои можат да поттикнат насилство, меѓуетничка толеранција или дејствија што се спротивни на Уставот и законските норми на РСМ. За сите горенаведени точки одговорни ќе бидат здруженијата/клубовите или поединците кои ќе добијат финансиска поддршка за нивните предлог-проекти од страна на општина Дебар. Некомплетната документација или пријавите кои ќе се достават по истекот на рокот предвиден во јавниот оглас, нема да се разгледуваат.  Апликациите доставени во архивата на општина Дебар нема да му бидат вратени на апликантот.

              Рок и начин на поднесување апликации   Краен рок за поднесување на апликациите е 01,03,2024 година Документацијата да се стави во затворен плик со назнака: „Јавен Повик (за финансиска поддршка на здруженија и спортски клубови)“ на адреса: Општина Дебар,8-ми Септември бр 72 1250, Дебар, или во архивата на општина Дебар од 08:00 до 16:00 часот    Резултатите од Јавниот повик ќе бидат објавени на официјалната веб-страница на општина Дебар. www.dibra.gov.mk  Прашања за појаснување може да се поставуваат писмено или по електронски пат до Комисијата за реализација на Јавниот повик на емаил адреса dibra@dibra.gov.mk или тел: 046-831-196

ЈАВЕН-ПОВИКDownload

П-Р-И-Ј-А-В-А-2024Download

Временска-Рамка-Download

Shtojca-2-Buxheti-1Download

Извор: Општина Дебар

Прочитајте