spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМОН: Повторен Јавен Повик до наставниците во основните училишта за доставување на...

МОН: Повторен Јавен Повик до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Министерството за образование и наука објавува

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК

до наставниците во основните училишта за доставување на барања за напредување во звање наставник-ментор

  1. Јавниот повик се објавува согласно член 33 став (2) од Законот занаставниците и стручните соработници во основните и средните училишта(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 161/19), а врз основа на Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање на согласност за донесување на Решението за определување на бројот на наставници во основните училишта кои можат да се стекнат со звања наставник-ментор за секоја општина и општина во градот Скопје, за фискалната 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.313/20) и Решението за определување на бројот на наставници во основните училишта кои можат да се стекнат со звања наставник-ментор за секоја општина и општина во градот Скопје, за фискалната 2021 година бр. 18-15212/1 од 28.12.2020 година.
  2. Бројот на наставницикои може да се стекнат со звања наставник-ментор во основни училишта во секоја општина и општина во градот Скопје се определува, и тоа:
Ред. број Општина Основно училиште Определен број на наставници Вкупно
1. Битола Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин”-Битола

 

1  
        1
2. Долнени ООУ „Пецо Даскалот“- с.Долнени 1  
    ООУ „Лирија“- с.Житоше 1  
    ООУ „Мирче Ацев“- с.Лажани 1  
    ООУ „Исмаил Ќемали“- с.Костинци 1  
    ООУ „Пере Тошев“- с.Дупјачани 1  
    ООУ „Али Фетхи Окјар“- с.Дебреште 1  
    ООУ „Ѓорче Петров“- с.Ропотово 1  
        7
3. Кривогаштани ООУ „Јонче Смугрески“- с.Обршани 1  
        1
4. Могила ООУ „Кочо Рацин“- с.Ивањевци 1  
        1
5. Радовиш ООУ „Орце Николов“- с.Ињево 1  
    ООУ „Коста Рацин“- с.Подареш 1  
    ООУ „Кирил и Методиј“- с.Ораовица 1  
        3
6. Ресен ООУ „Димитар Влахов“- с.Љубојно 1  
    ООУ „Славејко Арсов“- с.Подмочани 1  
    ООУ „Браќа Миладиновци“- с.Царев Двор 1  
        3
7. Свети Николе OОУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе 1  
        1
8. Старо Нагоричане ООУ„Светозар Маркович“ 1  
    ООУ„Христијан Карпош“ – с.Младо Нагоричане 1  
    ООУ„Христијан Тодоровски Карпош“-  с.Драгоманце 1  
        3
9. Чаир ПОУ,, Иднина“- Чаир 1  
    ОУ за возрасни „Антон Семјонович Макаренко“- Чаир 1  
    ООУ „Тефејуз“ 1  
    ООУ „7 Марси“ 1  
    ООУ „Имри Елези“ 1  
    ООУ „Лириа“ 1  
    ООУ „Васил Главинов“ 1  
    ООУ „Конгреси и Манастирит“ 1  
        8
10. Чешиново Облешево ООУ „Климент Охридски“- с.Облешево 1  
    ООУ „Страшо Пинџур“- с.Соколарци 1  
        2
11. Врапчиште ООУ „Сали Лиси“- с.Добридол 1  
    ООУ „Наим Фрашери“- с.Неготино 1  
        2
12. Ѓорче Петров ООУ „Страшо Пинџур“ – Новоселски Пат 1  
    ООУ „Ѓорче Петров“ 1  
    ООУ „Димитар Поп Георгиев- Беровски“ 1  
        3
13. Кисела Вода ООУ „Кузман Шапкарев“ 1  
    ООУ „Партенија Зографски“ 1  
    ПОУ „Д-р Златан Сремец“ 1  
    ООУ „Рајко Жинзифов“ 1  
        4
14. Кичево ООУ „Ѓорѓ Кастриоти Скендербег“- с.Србица 1  
    ООУ „Фаик Коница“- с.Грешница 1  
    ООУ „Милто Гура“- с.Стрелци 1  
        3
15. Липково ООУ „Култура“- с.Матејче 1  
    ООУ „5-ти Октомври“ 1  
    ООУ „Антон Зако Чајупи“- с.Отља 1  
    ООУ „Фаик Коница“- с.Слупчане 1  
    ООУ „Рилиндија“- с.Лојане 1  
    ООУ „7 Марси“- с.Опае 1  
        6
16. Студеничани ООУ „Алија Авдовиќ“- с.Батинци 1  
    OОУ„Наим Фрашери” 1  
    ООУ „Мустафа Кемал Ататурк“ -Долно Количани 1  
        3
17. Кочани ООУ „Крсте Петков Мисирков“- с.Оризари 1  
    ООУ „Малина Попиванова“ 1  
        2
18. Охрид ООУ,,Живко Чинго,,  с. Велгошти 1  
    ОМУ „Методи Патче“ 1  
        2
19. Сарај ООУ „Бедри Таири“ 1  
    ООУ „Ибе Паликуќа“- с.Бојане 1  
    ООУ „Фаик Коница“ -с.Радуша 1  
    ООУ „Бајрам Шабани“- с.Кондово 1  
    ООУ „Дрита“- с.Рашче 1  
    ООУ „Сами Фрашери“- с.Глумово 1  
    ООУ „Емин Дураку“- с.Буковиќ 1  
        7
20. Струга ООУ „Климент Охридски“ -с.Дрслајца 1  
    ООУ „Зини Хани“- с.Велешта 1  
    ООУ „Гоце Делчев“- с.Јабланица 1  
    ООУ „Единство“- с.Октиси 1  
    ООУ „Ашим Агуши“- с.Радолишта 1  
    ООУ „Мурат Лабуништи “-с.Лабуништа 1  
        6
21. Богданци ООУ „Кирил и Методиј“- с.Стојаково 1  
        1
22. Брвеница ООУ „Коста Рацин“- с.Брвеница 1  
        1
23. Виница ООУ „Никола Парапунов“ с.Драгобраште 1  
    ООУ „Славчо Стојменски“ 1  
        2
24. Гевгелија ООУ „Св.Климент Охридски“ -с.Миравци 1  
    ООУ „Крсте Мисирков“ 1  
    ООУ „Владо Кантарџиев“ 1  
    ООМУ „Васо Карајанов“ 1  
        4
25. Гостивар ООУ „Лирија“- с.Вруток 1  
    ООУ „Фаик Коница“- с.Дебреше 1  
    ООУ „Гоце Делчев“ 1  
    ООУ „Исмаил Ќемали“ 1  
    ООУ „Прпарими“- с.Чегране 1  
    ООУ „Форино“ 1  
    ООУ „Чајла“ 1  
    ООУ „Ѓон Бузуку“- с.Србиново 1  
    ООМУ „Енвер Стафаи“ 1  
        9
26. Дебар ООУ „Ристе Ристевски“ с.Долно Костоврасти 1  
    ООУ „Саид Најдени“ 1  
        2
27. Јегуновце ОOУ „Шемшево“ с.Шемшево 1  
    ООУ „Симче Настовски“ с.Вратница 1  
        2
28. Карпош ООУ „Аврам Писевски-Бардовци“ 1  
    ООУ „Војдан Чернодрински“ 1  
        2
29. Маврово и Ростуша OОУ „Хајан Селмани“- с. Ростуше 1  
    ООУ „Блаже Конески“- с.Скидриње 1  
        2
30. Арачиново ООУ „Бајрам Шабани“ с.Грушино 1  
    ООУ „Ѓерѓ Кастриоти Скендербеу“ 1  
        2
31. Боговиње ОOУ „Сами Фрашери“- с.Пирок 1  
    ОOУ „Дервиш Цара“- с.Долно Палчиште 1  
    ООУ „Лирија“ -с.Жеровјане 1  
    OОУ „Абдил Фрашери“ -с.Боговиње 1  
    ООУ „Сабедин Бајрами“ -с.Камењане 1  
    OОУ „11 Октомври“ -с.Урвич 1  
        6
32. Кавадарци ОМБУ „Лазо Мицев-Рале“ 1  
    ООУ „Димка Ангелот Габерот“ -с.Ваташа 1  
        2
33. Куманово ООМУ „Панче Пешев“ 1  
    ООУ „11 Октомври“ 1  
    ООУ „Карпош“-  с.Умин Дол 1  
    ООУ „Бајрам Шабани“ 1  
    ООУ „Наим Фрашери“ 1  
    ООУ „Вера Которка“- с.Клечовце 1  
    ООУ „Јероним Де Рада“- с.Черкези 1  
    ООУ „Браќа Рибар“- с.Табановце 1  
    ООУ „Вук Караџиќ“ 1  
    ООУ „Магдалена Антова“- с.Карпош 1  
        10
34. Петровец ООУ „Братство-Единство“ с.Средно Коњари 1  
    ООУ „Кочо Рацин“ 1  
        2
35. Пласница ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“ 1  
    ООУ „Јунус Емре“ -с.Лисичани 1  
        2
36. Прилеп ООУ„Страшо Пинџур“ – с. Мало Коњари 1  
    ООУ„Кирил и Методиј“ -с. Канатларци 1  
    ООУ„Круме Волнароски“ -с.Тополчани 1  
    ООМУ„Ордан Михајлосkи-Оцка“ 1  
        4
37. Чучер Сандево ООУ „Михаљ Грамено“- с.Брест 1  
        1
38. Шуто Оризари ООУ „Браќа Рамиз Хамид“ -Шуто Оризари 1  
        1
39. Босилово ООУ „Св.Кирил и Методиј“ -с.Иловица 1  
    ООУ „Борис Трајковски“- с.Моноспитово 1  
        2
40. Василево ООУ „Атанас Нивачински“ -с.Нова Маала 1  
        1
41. Вевчани ООУ „Страшо Пинџур“- с.Вевчани 1  
        1
42. Градско ООУ „Даме Груев“ 1  
        1
43. Желино ООУ „Ибрахим Темо“- с.Стримница 1  
    ООУ „Раметула Амети“ 1  
    ООУ „Пашко Васа“- с.Групчин 1  
        3
44. Илинден ООУ „Браќа Миладиновци“ -с.Миладиновци 1  
    ООУ „Ристо Крле“- с.Кадино 1  
        2
45. Ново Село ООУ „Видео Подгорец“ -с.Колешино 1  
    ООУ „Мануш Турновски“ 1  
    ПОУ „Св.Климент Охридски” 1  
        3
46. Теарце ООУ „Екрем Чабеј“ с.Слатино 1  
    ООУ „Исмаил Ќемали“ с.Нераште 1  
    ООУ „Асдрени“ с.Глоѓ 1  
        3
47. Тетово ООУ „Ѓ.К.Скендербег“- с.Порој“ 1  
    ООУ „Реџеп Вока“- с.Шипковица 1  
        2
48. Чашка ООУ „Тодор Јанев“ 1  
    ООУ „Лирија“ -с.Горно Јаболчиште 1  
        2
49. Бутел ООУ „Гоце Делчев“- с.Љубанци 1  
        1
50. Гази Баба ООУ „Његош“- с.Јурумлери 1  
        1
51. Демир Хисар ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван 1  
    ОOУ „Даме Груев“- с.Смилево 1  
        2
52. Македонска Каменица ОOУ „Св.Кирил и Методиј“ 1  
        1
53. Росоман ООУ „Пере Тошев“ 1  
        1
54. Струмица ООМУ „Боро Џони“ 1  
    ООУ „Гоце Делчев“- с.Вељуса 1  
    ООУ „Св.Кирил и Методиј“- с.Дабиље 1  
    ООУ „Никола Вапцаров“ 1  
    ООУ „Даме Груев“- с.Куклиш 1  
    ООУ „Герас Цунев“- с.Просениково 1  
        6
55. Центар ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ 1  
        1
56. Делчево ООУ „Ванчо Прке“ 1  
        1

  1. Наставник може даподнесе барање за напредување во звање наставник-ментор доколку:

– има најмалку седум години работно искуство како наставник, 

– е вработен на неопределено работно време и

– ги исполнува професионалните стандарди за наставник-ментор.

 

  1. Барањето за напредување во звање наставник-ментор се доставува до Министерствотоза образование и наука, преку електронска апликација на интернет страницата на Министерството на следниот линк www.karierenrazvoj.mon.gov.mk

 

  1. Образецот на барањето одточката 4 се пополнува на електронската апликација на интернет страницата на Министерството за образование и наука  www.karierenrazvoj.mon.gov.mk и ги содржи следниве податоци: 

– име и презиме и телефон за контакт на подносителот на барање; 

– училиште во кое работи и општина; 

– работно место на кое е вработен на неопределено работно време (доказ: решение/нија за распоредување на работно место);

– звање за кое аплицира;

– работно искуство (доказ: извештај од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија за остварен работен стаж на наставникот);

 – вид на стекнато образование (доказ: диплома или уверение за завршено соодветно образование или копија заверена на нотар); 

– обуки, научно-стручни конференции, конгреси, симпозиуми, авторство, учество во активности за подобрување на наставата и награди и признанија; 

– професионална пракса за стекнати компетенции.

 

  1. 6.Подносителот на барањето приложувасоодветни докази, во електронска форма во електронската апликација www.karierenrazvoj.mon.gov.mk на интернет страницата на Министерството за образование и наука за податоците од точка 5 алинеи 3, 5, 6, 7 и 8.

  1. Ако барањето одточката 5 е доставено без комплетната документација, подносителот на барањето се известува и е должен да ја комплетира документацијата во рок од седум дена од денот на приемот на известувањето.

  1. Поднесувањето на барањата за напредувањево звање наставник-менторсе поднесува најдоцна до 20.02.2023 година. Секое барање поднесено по овој датум нема да се разгледува и рангира.

 

 

 

 

Извор: Министерство за образование и наука 

Прочитајте