spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeОпштиниЦентар: Јавен повик за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

Центар: Јавен повик за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

Врз основа на Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/10, 135/11 и 55/16), Општина Центар-Скопје објавува

 

Ј А В Е Н  П О В И K

за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2024 година, наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2024 година, од Програмата ЕО-Општинска администрација, ставка 463 – Трансфери до невладини организации, потставка 463110 – Трансфери до здруженија и фондации, ќе се врши во согласност со Правилникот за постапката и начинот на распределба на финансиски средства од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите на Општина Центар-Скопје за 2024 година и врз основа на критериумите и приоритетите што се наведени во овој повик.

 

 1. Вид проекти што ќе бидат финансиски поддржани:

Средствата од Буџетот на Општина Центар-Скопје ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите преку грантови за програми (проекти) во следниве приоритетни области:

 • поддршка на локалните микро бизниси и занаети преку едукации и квалификации,
 • промоција на локалните микро бизниси и занаетчии преку организирање на настани и активности,
 • поддршка на децата и на младите, особено во процесот на воспитување и образование и градење на меки вештини,
 • развој на социјални услуги за потребите на граѓаните во социјален ризик,
 • родова еднаквост и заштита на жртви на насилство (семејно, врсничко и сл),
 • заштита на животната средина и одржлив развој.

Здруженијата и фондациите треба да понудат креативни и иновативни проекти со осмислени програми и содржини што може да се имплементираат во Општина Центар-Скопје во приоритетните области определени со Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2024 година.

 

 1. Прeдвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, во согласност со овој Јавен повик, ќе се користат средства од Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

 1. Доставување извештај

Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства во согласност со Програмата и Правилникот за постапката и начинот на распределба на финансиски средства од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите на Општина Центар-Скопје за 2024 година по завршувањето на своите програмски активности имаат обврска да достават Извештај за користењето на средствата до Секторот за Локален економски развој на Општина Центар-Скопје и до Секторот за финансиски прашања на Општина Центар-Скопје.

 

 1. 4. Право на учество и критериуми

Право на учество во Јавниот повик ќе имаат здруженијата и фондациите со седиште на територијата на Општина Центар-Скопје како матична општина каде што физички ќе се реализираат проектите, а кои ги исполнуваат следниве критериуми:

– да се регистрирани како здружение или фондација во согласност со Законот за здруженија и фондации, со седиште во Општина Центар-Скопје;

 – да имаат активна трансакциска сметка и активен статус на дејствување од најмалку една (1) година;

– да дејствуваат на територијата на Општина Центар-Скопје;

– да поднеле извештај за користење на средствата од Буџетот на Општината, ако за 2023 година добиле средства преку Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите;

– да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес во согласност со Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите на Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

 1. Потребна документација што здружението/фондацијата треба да ја достави со Пријавата за финансиска поддршка на здруженија и фондации.

Здруженијата и фондациите што учествуваат во Јавниот повик треба да достават:

 1. Пополнета пријава на јавниот повик за финансиска подршка од општина Центар;
 2. Решение за регистрација на здружението или фондацијата или Тековна состојба од Централен регистер на РМ не постара од 6 месеци;
 3. Активна трансакциска сметка на здружението или фондацијата што се пријавиле на Јавниот повик на која може да се префрлат добиените средства;
 4. Завршна сметка за 2023 година и
 5. Извештај за работењето на здружението/фондациите за 2023 година.

 Напомена: Пријавата за финансиска поддршка е достапна на веб-страницата на Општина Центар-Скопје (www.opstinacentar.gov.mk). Пријавите со нецелосна документација или пријавите што ќе бидат доставени по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат.

 

 1. Рок и начин на доставување на пријавите.

 Рок за поднесување на пријавите е 10 (десет) дена од денот на објавувањето на веб-страницата на Општина Центар-Скопје.

Пријавата со целокупната документација може да се достави преку пошта на адреса:

Општина Центар-Скопје

ул. „Михаил Цоков“ бр.1

1000 Скопје

или во Архивата на Општина Центар-Скопје (барака 6) од 9.00 до 15.00 часот.

Здруженијата и фондациите учесници во Јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2024 година за финансирање на здруженија и фондации во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Називите на здруженијата и фондациите што добиле средства за проектите од областите во Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите ќе бидат објавени на веб-страницата на Општина Центар-Скопје (www.opstinacentar.gov.mk).

Прилог 1 – пријава на конкурс (1)

 

Извор: Општина Центар 

Прочитајте

Мицкоски на средба со дијаспората во Њујорк, да се обединиме во...

0
Почитувани, Претседателот на Владата на Република Северна Македонија Христијан Мицкоски оствари средби со македонската дијаспора во Њујорк, САД. Присуствуваше на вечерната богослужба во чест на светите...