spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
HomeМинистерстваМОН: Јавен повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните...

МОН: Јавен повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари

Врз основа на Законот  за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.269/23), министерот за образование и наука распишува

 

 

 

ЈАВЕН ПОВИК

 

За финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари

 

 

Се повикуваат сите ученици во основното и средното образование кои ги исполнуваат следните услови да се пријават на јавниот повик за финансиска поддршка за учениците од основните, односно средните училишта:

 

1.    Да се државјани на Република Северна Македонија;

2.    Да се редовни ученици во основното, односно средното образование

3.   Да се ученици чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари

 

 

I. Начин на пријавување

 

 

Кандидатите треба да се пријават во училиштето во кое ученикот е запишан. При пријавувањето, кандидатите треба да ги пополнат обрасците за:

 

– основно образование: Пријава на родител/старател поднесувач на барањето, Изјава од другиот родител/старател;

 

-средно образование: Пријава на родител/старател поднесувач на барањето,  Изјава од другиот родител/старател

 

 

II. Потребни документи

1. Копија од трансакциска сметка на еден родител/старател подносител на пријавата

 

2. Потврда од работодавачот за последно исплатена нето плата на двајцата родители/старатели

 

3. За лица кои не се во работен однос  изводи од приходите од сите трансакциски сметки на име на родителите/ старателите за претходниот месец односно до датумот  на аплицирањето по овој повик како и изјава за вистинитоста на сите податоци и докази кои се во прилог на пријавата.

 

4. За регистрираните  индивидуалци земјоделци изводи од сите трансакциски сметки на име на родителите/ старателите за претходниот месец односно до датумот  на аплицирањето по овој повик како и изјава дека изводите од доставените сметки се единствените  сметки кои ги поседуваат на свое име

 

5. Доколку е дете на починат родител доказ-извод од книгата на умрените и последен чек од пензија

 

6. Доколку е дете од разведени родители доказ-решение од правосилна судска пресуда (подносител на пријавата е родителот/старателот, кој единствено само тој доставува потребна документација по овој повик)

 

7. Доколку е дете на родител пензионер доказ –последен  чек од пензија

 

8. Доколку е дете на невработен родител доказ- потврда од Агенција за вработување на Република Северна Македонија дека е невработено лице кое не прима паричен надоместок или прима паричен надоместок со наведена сума на паричниот надоместокот

 

9. Изјава од другиот родител/старател за давање согласност, подносител на пријавата да биде таткото/старател, односно мајката/старателка  за користење на финансиска поддршка во износ од 1 800 денари за учениците од средното образование, односно 1 200 за учениците во основното образование чие семејство има вкупни месечни приходи од нето плата до 50 000 денари.

 

 

Напомена Министерството за образование и наука по службена должност има право да ја проверува веродостојноста на податоците кои ќе бидат доставени од училиштата  во  надлежните институции.

 

 

 

III. Рок за пријавување

 

 

Рокот за пријавување е од 18 до 24 декември 2023 година.

 

 

IV. Останати информации

 

Член 8 од  Законот за финансиска поддршка на социјално ранливата група на граѓани,се однесува за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари. Така што сите други трансфери (на пример субвенции, социјална помош, посебни додатоци, додаток за трето дете и сл.) не се сметаат за месечни нето примања по основ на плата.

 

 

Воедно доколку се појават ученици кои се од вонбрачна заедница, со Изводот од матичната книга на родените на детето или пак доколку е признаено родителството, но не живеат во заедница и во изводот стојат податоци и од родителот кој не живее со ученикот, покрај Изводот од матичната книга на родените се доставува и  соодветен доказ од Центарот за социјални работи. Во овој случај подносител на пријавата е родителот/старателот, кој единствено само тој доставува потребна документација по овој повик.

 

 

За оние ученици кои не добиле финансиската поддршка на претходните повици или чие право престанало поради неисполнување на некој од критериумите Министерството за образование и наука секој месец објавува јавен повик, најдоцна до петтиот ден од месецот.

 

Повикот трае седум дена од денот на објавувањето за учениците кои не се пријавиле или не ги исполниле условите.

 

Кога училиштата ќе утврдат дека одреден ученик повеќе не ги исполнува условите за користење на финансиската поддршка,по добиените податоци од училиштата, Министерството го испишува лицето од евиденцијата на корисници на  финансиската поддршка.

 

Министерството за образование и наука на месечна основа врши исплата за учениците кои ги исполнуваат условите.

 

 ИЗЈАВА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ТАТКОТО/СТАРАТЕЛ, ОДНОСНО МАЈКАТА/СТАРАТЕЛ ДА БИДЕ ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧИИ СЕМЕЈСТВА ИМААТ ВКУПНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ОД НЕТО ПЛАТА ДО 50 000 ДЕНАРИ DEKLARATË PËR DHËNIEN E PËLQIMIT PËR BABAIN/KUJDESTARIN GJEGJËSISHT NËNËN/KUJDESTARIN TË JETË PARASHTURES I APLIKIMIT PËR MARRJEN E TË DREJTËS PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT FILLOR FAMILJET E TË CILËVE KANE TË ARDHURA TË PËRIGJITHSHME MUJORE TË PAGËS NETO DERI NË 50.000 DENARË

 ИЗЈАВА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ТАТКОТО/СТАРАТЕЛ, ОДНОСНО МАЈКАТА/СТАРАТЕЛ ДА БИДЕ ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧИИ СЕМЕЈСТВА ИМААТ ВКУПНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ОД НЕТО ПЛАТА ДО 50 000 ДЕНАРИ / DEKLARATË PËR DHËNIEN E PËLQIMIT PËR BABAIN/KUJDESTARIN GJEGJËSISHT NËNËN/KUJDESTARIN TË JETË PARASHTURES I APLIKIMIT PËR MARRJEN E TË DREJTËS PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT TË MESËM FAMILJET E TË CILËVE KANE TË ARDHURA TË PËRIGJITHSHME MUJORE TË PAGËS NETO DERI NË 50.000 DENARË

 ПРИЈАВА ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧИИ СЕМЕЈСТВА ИМААТ ВКУПНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ОД НЕТО ПЛАТА ДО 50 000 ДЕНАРИ / FLETËPARAQITJE PËR MARRJEN E TË DREJTËS PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT FILLO FAMILJET E TË CILËVE KANE TË ARDHURA TË PËRIGJITHSHME MUJORE TË PAGËS NETO DERI NË 50.000 DENARË

 ПРИЈАВА ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧИИ СЕМЕЈСТВА ИМААТ ВКУПНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ОД НЕТО ПЛАТА ДО 50 000 ДЕНАРИ / FLETËPARAQITJE PËR MARRJEN E TË DREJTËS PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT TË MESËM FAMILJET E TË CILËVE KANE TË ARDHURA TË PËRIGJITHSHME MUJORE TË PAGËS NETO DERI NË 50.000 DENARË

 ИЗЈАВА за вистинитоста на сите податоци и докази кои се во прилог на пријавата / DEKLARATË për vërtetësinë e të gjitha të dhënave dhe dëshmive të cilat janë në shtojcë të kërkesës

 УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ЧИИ СЕМЕЈСТВА ИМААТ ВКУПНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ОД НЕТО ПЛАТА ДО 50.000 ДЕНАРИ / UDHËZIM PËR MËNYRËN DHE KUSHTET NË PROCEDURËN E APLIKIMIT PËR PËRFITIMIN E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR NXËNËT E SHKOLLËS FILLORE DHE TË MESME FAMILJET E TË CILËVE KANE TË ARDHURA MUJORE NETO PAGA NË PËRGJITHËSI DERI NË 50.000 DENARË

Извор: Министерство за образование и наука 

Прочитајте

Мицкоски на средба со дијаспората во Њујорк, да се обединиме во...

0
Почитувани, Претседателот на Владата на Република Северна Македонија Христијан Мицкоски оствари средби со македонската дијаспора во Њујорк, САД. Присуствуваше на вечерната богослужба во чест на светите...